Our Quality Policy

ارائه محصولات و خدمات برای برآوردن نیازها و انتظارات مشتریان و افزایش رضایت مشتری

اولویت دادن به رضایت مشتری، مدیریت بازخورد مشتری به طور موثر، ایجاد یک سیستم مدیریت با کیفیت با هدف بهبود مستمر

برای اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 مستند شده و به طور مداوم برای رعایت الزامات بهبود یافته 

برای تشویق رهبری و مشارکت کارکنان در تمامی مراحل  در شرکت ما

برای افزایش کارآیی و  آموزش به منظور افزایش بهره وری کارکنان، ارائه محصولات با کیفیت و خدمات بهتر و تضمین توسعه مستمر

برای ایجاد سیستم کار سریع و موثر با استفاده از فرصت های تکنولوژیکی در ارتباطات شرکت ها با تامین کنندگان و مشتریان

برای افزایش کارایی  در تمامی مراحل درون شرکت در حوزه بهبود مستمر تا سطحی که می تواند در استانداردهای بین المللی رقابت کند

برای مدیریت کلیه کارها و عملیات ما مطابق با استانداردهای محیط زیست و سلامت انسان

از لحاظ کیفیت، ما تلاش می کنیم که پیشگام در بخش ضایعات ( تصفیه  کننده گردو غبار حاصل شده از کارخانه ها) باشد.