Skip to main content

K.V.K.K Bildirgesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
BİLGİLENDİRME NOTU

ASEL TEKNİK MAK. İNŞ. MÜH. HİZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerin korunmasına azami derecede hassasiyet göstermekteyiz. Şirket olarak ürün ve/veya hizmetlerimizden faydalanan kişiler, ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz kişiler ve çalışanlarımızın, her türlü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra ‘KVKK’ olarak ifade edilecektir)’na uygun olarak tarafımızdan işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve/veya hizmetler sebebiyle, şirketimize yaptığınız başvurularla, bağlı kuruluşlarla, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, çağrı merkezimiz, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, iş ortakları, servis sağlayıcıları- tedarikçileri ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir, işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ve muhafaza edilir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, kayıtları saklamaya ilişkin yasal yükümlülüklerimiz sebebiyle, gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin, ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, amaçlarıyla KVKK’nun 4. Maddesindeki usul ve esaslara uygun olarak ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; gerek genel gerekse kişiye özel imkânlardan faydalanmanız, şirketimizin veri toplama ve kaydetmeye yönelik yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bağlı kuruluş ve tedarikçiler ile birlikte çalışılan kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonun sağlanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, verilen hizmetin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla, şirketimizin bağlı kuruluşları, diğer grup şirketleri, çalışılan sigorta kuruluşları, yurt içi ve yurt dışındaki şirket ve kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan özel kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve servis sağlayıcıları ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlara KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, şirketimiz bünyesinde ilgili mevzuatın düzenlediği sürelere uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

     –   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

     –   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

     –   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

     –   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

     –   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     –   KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     –   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     –   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 0 274 230 00 79 numaralı telefonumuzdan bize ulaşarak veya [email protected] mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da yazılı ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bilginize sunarız…