مشخصات عمومی

CycloJet Vorteks-24

4.000-6.000 Nm3/h